Skip to main content

Integritetspolicy
Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med.

Denna policy beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter dels när du är kund hos oss, när du söker arbete hos oss eller arbetar hos oss. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår policyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Ansvarig för hantering av personuppgifter
Dyscon AB är ansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i den här policyn. Om du har några frågor eller vill åberopa någon av dina rättigheter så når du oss via: info@dyscon.se

Dyscon AB
Östra Storgatan 9
553 21 Jönköping

Hur får vi tillgång till personuppgifterna?
Uppgifter som vi samlar in från dig i samband med att du blir kund/klient hos oss, söker anställning hos oss eller arbetar hos oss.

Uppgifter du själv lämnar till oss via e-post, telefon, våra webbplatser och på sociala medier. Det gäller ex om du anmäler dig till våra nyhetsbrev, anmäler dig till våra utbildningar eller informationsträffar.

Avtal om tjänster med leverantörer och samarbetspartner.

Vilka kategorier av registrerade hanterar vi?

  • Klienter
  • Kunder
  • Leverantörer/Samarbetspartner
  • Anställda
  • Blivande kunder och samarbetspartner

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:

  • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer
  • Identitetsuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer
  • Arbetsrelaterade uppgifter såsom anställningsuppgifter, ansökningar, CV, personligt brev, ekonomiska uppgifter såsom bankkontonummer
  • Känsliga uppgifter såsom hälsouppgifter.

Hur behandlar vi dina personuppgifter och med vilken rättslig grund?
För att leverera avtalade tjänster/behandlingar och följa gällande lagstiftning sker behandling av personuppgifter baserat på de lagar och förordningar som styr vår verksamhet. Vi har tex en skyldighet att dokumentera insatser och att spara dokumentationen en viss tid innan den får gallras. Den rättsliga grunden är då Rättslig förpliktelse.

Behandling av personuppgifter sker även utifrån Avtal som rättslig grund. Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla eller ingå avtal med leverantörer eller uppdragsgivare.

Vi behandlar också dina personuppgifter i samband med att du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss. Vi behandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen. Rättslig grund är då samtycke eller Intresseavvägning.

När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen är den rättsliga grunden för behandling rättslig förpliktelse.

Vår utgångspunkt är alltid att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för syftet.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste spara dem enligt lag. Därefter raderas dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan återskapas.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter skyddas genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig åtkomst. Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.

Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Till vem lämnar Dyscon ut dina personuppgifter?
Personuppgifter som behandlas utifrån uppdrag och behandlingar kan komma att lämnas ut i begränsad omfattning till klientens arbetsgivare. Det görs bara efter att en separat överenskommelse om det tecknats mellan klienten och arbetsgivaren.

Andra mottagare bara när det följer av lagkrav, samtycke eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter rättas, raderas eller begränsas om det är förenligt med gällande lagstiftning. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontakta oss via info@dyscon.se

Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.